Mẫu đăng ký hưởng BHTN

Ngày đăng:  15/07/2010 14:54:39
Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

MẪU SỐ 1: 


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

 


 ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP

 

Kính gửi: Phòng lao động- Thương binh và Xã hội ……

Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm ..

            Số CMND ........................................... do ......................................................................
cấp ngày ....... tháng ........ năm .........

            Số điện thoại liên lạc, số tài khoản cá nhân, mã số thuế, địa chỉ Email (nếu có):. . . . . . . . . . . . . .....................................................................................

          Hiện cư trú tại: ………………………

Số sổ Bảo hiểm xã hội: ......................

Tên doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc:

Địa chỉ:

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (DN,TC) nêu trên từ ngày ……tháng……năm 200…

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:……………tháng.

            Tôi đăng ký  thất nghiệp để được thực hiện các chế độ theo quy định./.

 

           

    ............., ngày ....... tháng ..... năm .....

    Người khai

  (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 


MẪU SỐ 2 : 


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 

Kính gửi: Phòng Lao động-Thương binh và xã hội......

                                    Tỉnh, thành phố…………………..

Tên tôi là: .....................................

Sinh ngày .......... tháng ........... năm .....….

            Số CMND ........................................... do .............................................
cấp ngày ....... tháng ........ năm .........

            Số điện thoại liên lạc, số tài khoản cá nhân, mã số thuế, địa chỉ Email... (nếu có):. . . . . . . . . . . . . .....................................................................................

          Hiện cư trú tại: ………………

Số sổ Bảo hiểm xã hội: ....................

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với…………………………………………

Địa chỉ cơ quan………………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:……………tháng.

            Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, đến nay tôi đã đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

            Kèm theo đơn này là(*)................................     và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội của tôi.  Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.

 

           

    ............., ngày ....... tháng ..... năm .....

    Người khai

  (Ký, ghi rõ họ tên)

 

(*) ghi trường hợp của bản thân phù hợp với nội dung: Bản sao hợp đ ồng lao đ ộng, hợp đ ồng làm việc đ ã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đ ồng lao đ ộng, hợp đ ồng làm việc hoặc xác nhận của đ ơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đ ơn phương chấm dứt hợp đ ồng lao đ ộng, hợp đ ồng làm việc đú ng pháp luật.


MẪU SỐ 3:


 


UBND tỉnh, TP....................

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số: ..................../QĐ- LĐTBXH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


              ..................., ngày ...... tháng .... năm .......

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH, THÀNH PHỐ .....................

 

- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số   /2008/TT- BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về bảo hiểm thất nghiệp;

- Căn cứ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với ông (bà).... ...........,

có số sổ bảo hiểm xã hội…….   cấp ngày  /  /    do...................cấp;

- Theo đề nghị của Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội huyện/quận, thị xã…………………………… và trưởng phòng (việc làm; lao động - việc làm);

QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1: Ông, bà ..................................................... Số sổ BHXH .........................

     Sinh ngày ...... tháng ....... năm .............

     Tổng số thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp: ....... năm .......tháng.

     Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng theo quy định của Ông, bà là .............  đồng

     - Được hưởng trợ cấp thất nghiệp là:

             ....................................... x .......... tháng(1) =  .......................................đồng

     (Số tiền bằng chữ: ................................................................................................. .đồng)

     Nơi nhận trợ cấp: ...................................................................................................

     Thời gian:……tháng, tính từ ngày   /  /200…

Điều 2: Các ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội …….    ; Giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động- Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tìm việc làm và bảo hiểm y tế theo quy định

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Điều 4: Các ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội …….    ; Giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động- Thương binh và Xã hội và ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu VP.

 

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu)

 

 

MẪU SỐ 4 : 


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP MỘT LẦN

 

Kính gửi: Phòng Lao động-Thương binh và xã hội......

                                    Tỉnh, thành phố…………………..

Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .... tháng .. năm …...

            Số CMND ............................................ do ......................................................................
cấp ngày ....... tháng ........ năm .........

            Số điện thoại liên lạc (nếu có):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          Hiện cư trú tại: …………………………………………

Số sổ Bảo hiểm xã hội: ....................

Theo quyết định số…/QĐ- LĐTBXH ngày  /  /200.. của Giám đốc Sở lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố...........     , tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày….tháng…..năm…..đến ngày…..tháng….năm…..Hiện nay, tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tháng.....năm......, nhưng, vì (lý do để được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần........................), tôi làm đơn này đề nghị quý Phòng tạo điều kiện cho tôi được hưởng một lần khoản trợ cấp thất nghiệp của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại. 

Tôi xin chân thành cám ơn./.

           

 

           

    ............., ngày ....... tháng ..... năm .....

    Người khai

  (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU SỐ 5: 


           


UBND tỉnh, TP....................

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số: ..................../QĐ- LĐTBXH

V/v..........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


              ..................., ngày ...... tháng .... năm .......

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH, THÀNH PHỐ .....................

 

- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số   /2008/TT- BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về bảo hiểm thất nghiệp;

- Căn cứ đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần của ông (bà).... ......,

có số sổ bảo hiểm xã hội…….   cấp ngày  /  /    do...................cấp;

- Theo đề nghị của Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội…………………………… và trưởng phòng (việc làm; lao động - việc làm);

QUYẾT ĐỊNH

 

     Điều 1: Ông, bà ..................................................... Số sổ BHXH .........................

     Sinh ngày ...... tháng ....... năm .............

     Tổng số thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp: .......tháng.

     Thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiêp:........tháng

     - Được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần là:

             ....................................... x .......... tháng(1) =  .......................................đồng

     (Số tiền bằng chữ: ................................................................................................. .đồng)

     Nơi nhận trợ cấp: ...................................................................................................

Điều 2: Ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần theo quy định

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Điều 4: Các ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội …….    ; Giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động- Thương binh và Xã hội và ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu VP.

 

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC NGHỀ

 

Kính gửi: Phòng Lao động-Thương binh và xã hội......

                                    Tỉnh, thành phố…………………..

Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .... tháng .. năm …...

            Số CMND ................. do ........................................................
cấp ngày ....... tháng ........ năm .........

            Số điện thoại liên lạc (nếu có):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          Hiện cư trú tại: …………………………………………

Số sổ Bảo hiểm xã hội: ....................

Theo quyết định số…/QĐ- LĐTBXH ngày  /  /200.. của Giám đốc Sở lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố...........     , tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày….tháng…..năm…..đến ngày…..tháng….năm…..; tôi làm đơn này đề nghị các Cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện cho tôi được tham gia khóa đào tạo nghề:

- Nghề:....................................................; thời gian học nghề:......tháng;

- Nơi học nghề:………………………………. 

Tôi xin chân thành cám ơn./.

           

 

           

    ............., ngày ....... tháng ..... năm .....

    Người khai

  (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 


MẪU SỐ  7: 


 


UBND tỉnh, TP....................

      SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

                Số: ............./QĐ- LĐTBXH

              V/v....................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


              ..................., ngày ...... tháng .... năm .......

 

 

Quyết định

Về việc hỗ trợ học nghề đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH, THÀNH PHỐ .....................

 

- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số   /2008/TT- BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về bảo hiểm thất nghiệp;

- Căn cứ nhu cầu và đề nghị học nghề của ông (bà).... ...........,

có số sổ bảo hiểm xã hội…….   Cấp ngày / /   do................... cấp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Theo đề nghị của Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội…………………………… và trưởng phòng (việc làm; lao động - việc làm);

QUYẾT ĐỊNH

            Điều 1: Ông, bà ..................................................... Số sổ BHXH .........................

            Sinh ngày ...... tháng ....... năm .............

            Được hỗ trợ học nghề: .......tháng, kể từ ngày     /  / 20.....đến này  /  /20..;

            Với mức kinh phí                 đồng/ tháng; nghề được học:....................................;

            Tại Cơ sở đào tạo nghề:................................................................................................

             Điều 2: Các ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội …….    ; Giám đốc cơ sở dạy nghề có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức dạy nghề, chi trả kinh phí dạy nghề theo quy định.

            Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

      Điều 4: Các ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội …….    , giám đốc cơ sở dạy nghề và ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

MẪU SỐ 8: 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN ..............................

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội

           Số: ..................../ TB

       V/v....................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


               ......................, ngày ...... tháng .... năm .......

 

 

THÔNG BÁO

       

Kính gửi:  Ông/bà………………………………………

 

            Ngày…..tháng……năm….., Phòng Lao động-Thương binh và Xã hôi đã nhận được hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Ông/bà.

            Địa chỉ:…………………………………………………………………..

            Đơn vị công tác: ………………………………………………………...

            Căn cứ quy định của pháp luật về điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội xin thông báo cho Ông/bà được biết, trường hợp của Ông/bà không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, lý do:

1…………………………………………………………………………;

2…………………………………………………………………………;

…………………………………………………………………………

Nay, thông báo cho Ông/bà được biết./.

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MẪU SỐ 9:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                                              ......................, ngày ...... tháng .... năm .......

 

 

       ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

 

 

Kính gửi: Phòng lao động- Thương binh và Xã hội …….

tỉnh, thành phố………….

           

Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .... tháng .. năm …...

            Số CMND ................. do ........................................................
cấp ngày ....... tháng ........ năm .........

            Số điện thoại liên lạc (nếu có):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          Hiện cư trú tại: …………………………………………

Số sổ Bảo hiểm xã hội: ....................

Hiện nay, Tôi thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, nhưng vì lý do.............................. ..........................................tôi xin đề nghị quý Phòng chuyển để hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho tôi về Phòng lao động- Thương binh và Xã hội huyện................tỉnh, thành phố……………  

Tôi xin chân thành cám ơn./.

           

           

    ............., ngày ....... tháng ..... năm .....

    Người khai

  (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU SỐ 10: 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN ..............................

PHÒNG LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

           Số: ..................../ GT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


          ......................, ngày ...... tháng .... năm .......

 

 

GIẤY GIỚI THIỆU

 

 

Kính gửi:  Phòng L ao động- Thương binh và Xã hội..........

tỉnh, thành phố……………….

 

           

Ông (bà): …………………………

            số sổ BHXH:

            Số chứng minh thư nhân dân:                  cấp ngày:   /  /  /

            Nơi cấp:

            Theo đề nghị của ông/bà nêu trên tại đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đề ngày   /  /200….

            Nay đề nghị quý Phòng tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho ông, bà có tên nêu trên theo quy đinh hiện hành.

        (kèm theo hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp và các giấy tờ có liên quan)

Xin trân trọng cám ơn./.

 

Nơi nhận:

-          Như trên;

-          Lưu VP.

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, đóng dấu, họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU SỐ 11: 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM VIỆC LÀM

 

        Kính gửi:  Phòng lao động- Thương binh và Xã hội ……….

tỉnh, thành phố……………….

 

 

Tên tôi là: ..................................... sinh ngày ........ tháng ......... năm ...

            Số CMND ........................................... do ..............................................
cấp ngày ....... tháng ........ năm .........

            Số điện thoại liên lạc (nếu có):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          Hiện cư trú tại: …………………………………………………………

Số sổ BHXH: ...........................................................................................

Theo quyết định số…………………………………………………….

………………………………………… tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày….tháng…..năm…..đến ngày…..tháng….năm…..tại tỉnh, thành phố….............

Hôm nay, ngày......tháng…..năm……, tại Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội ............................ tôi xin thông báo thời gian qua tôi đã tích cực tìm việc làm (nêu cụ thể tìm việc gì, ở đâu, cơ quan nào giới thiệu, thời gian…) nhưng hiện nay tôi vẫn chưa có việc làm, đề nghị quý cơ quan xem xét, giải quyết cho tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Tôi xin trân trọng cám ơn./.      

           

    ............., ngày ....... tháng ..... năm .....

    Người khai

  (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU SỐ 12: 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN ..............................

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

           Số: ..................../ TB

       V/v tạm dừng hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


               ......................, ngày ...... tháng .... năm .......

 

 

THÔNG BÁO

       

Kính gửi:  Ông/bà………………………………………

 

            Căn cứ quy định của pháp luật về điều kiện dừng hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xin thông báo cho Ông/bà được biết, trường hợp của Ông/bà bị tạm dừng hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ tháng….năm……, lý do:

1…………………………………………………………………………;

2…………………………………………………………………………;

…………………………………………………………………………

Nay, thông báo cho Ông/bà được biết./.

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU SỐ 13: 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN ..............................

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

           Số: ..................../ TB

       V/v tiếp tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


               ......................, ngày ...... tháng .... năm .......

 

 

THÔNG BÁO

       

Kính gửi:  Ông/bà………………………………………

 

            Căn cứ quy định của pháp luật về điều kiện tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xin thông báo cho Ông/bà được biết, trường hợp của Ông/bà được tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ tháng….năm……, lý do:

1…………………………………………………………………………;

2…………………………………………………………………………;

…………………………………………………………………………

Nay, thông báo cho Ông/bà được biết./.

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU SỐ 14: 


UBND tỉnh, TP....................

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số: ..................../QĐ- LĐTBXH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


              ..................., ngày ...... tháng .... năm .......

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH, THÀNH PHỐ .....................

 

- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số   /2008/TT- BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về bảo hiểm thất nghiệp;

- Theo đề nghị của Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội…………………………… và trưởng phòng (việc làm; lao động - việc làm);

QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1: Ông, bà ..................................................... Số sổ BHXH .........................

     Sinh ngày ...... tháng ....... năm .............

     Tổng số thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp: .......tháng.

     Thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiêp:........tháng, nay chem. Dứthưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông/bà……., lý do:

1…………………………………………………………………………;

2…………………………………………………………………………;

…………………………………………………………………………

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội …….    ; Giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động- Thương binh và Xã hội và ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu)

 


 

 

 
[+Quay ra]
TÌM KIẾM NHANH
Việc làm    Ứng viên
   
   
 
 
 
THÔNG TIN TRUY CẬP
   Số lượt truy cập
   Khách trực tuyến 91
   Thành viên trực tuyến 0 
Hồ sơ ứng viên 74.442
Đơn vị tuyển dụng 3.742
Hồ sơ tuyển dụng 7.658
Đơn vị tuyển sinh 25
Hồ sơ tuyển sinh 5

Hỗ trợ trực tuyến

  • PHÒNG VIỆC LÀM
      02438253456 - 0788031396

loading...